فن بیان و سخنوری

ضرورت دستنوشته برای سخنران

یکی از چالش هایی که بسیاری از سخنرانان ممکن است با آن روبرو شوند، فراموش کردن حداقل بخشی از صحبتی است که برای ارائه ی خود آماده کرده بودند.
به همین دلیل یکی از سوال هایی که همیشه ذهن دانشجویان سخنرانی…

سخنرانی دقیقا یعنی چه؟

معمولا وقتی صحبت از سخنرانی و فن بیان می شود، در ذهن افراد عکس یک میکروفن یادآوری می شود و ذهنشان می رود سمینار و سخنرانی مقابل صدها و هزاران نفر و…