0
0

کتاب

Showing all 3 results

کتاب مهارتی که جا ماند

در طول روز زیاد به این مسئله بر می خوریم که ما خواسته ای داریم و طرف مقابلمان در رابطه خواسته ی دیگری دارد. در این مواقع باید چکار کرد؟...
741
غیرقابل خرید
اطلاعات بیشتر